Home » gujarati » Gujarati Politician Jokes

Gujarati Politician Jokes

નેતાએ ગામડામાં જઈને કહ્યું : ‘હું જો ચૂંટાઈશ તો દરેક ઘરે એક-એક સાઈકલ અપાવીશ.’
એક ગ્રામજને કહ્યું – ‘સાહેબ, સાઈકલની વાત પછી…..’ ‘પહેલાં સાઈકલ ચલાવાય એવા રસ્તાનું કંઈક કરો !’

MBit : Lyrical.ly- Easy Video maker App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shares